Elevhälsa

Skolhälsovårdens roll är förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att den ska bidra till att skapa miljöer för att främja elevernas lärande och utveckling. Den ska också bidra till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Skolhälsovården ska även ge en möjlighet för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som också innefattar allmänna hälsokontroller.

Skolhälsovården är frivillig och följer det nationella basprogrammet för hälsobesök och vaccinationer.


Skolsköterskan kontaktinformation

Christin Lundqvist, epost: skolskoterska@vallentunaims.se

Telefon: 070-775 16 76

Vill du ha kontakt med skolläkaren så kontakta skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare arbetar under tystnadsplikt.