Vår vision och mission

Maria Montessoris vision var “världsfred”. Hon ansåg att det uppnåddes genom medborgare som vågade gå mot strömmen och följa sina egna drömmar. Hon trodde inte på att skapa lydiga medborgare som bara följde auktoriteter, utan att ta ansvar för sina handlingar och ifrågasätta om det gynnade dem själva och andra.

Hon menade att det var viktigt att förstå hur allt hör ihop och att det är viktigt att ta hand om miljön och planeten (Cosmic Education).

Vår vision är att: “Alla elever ska kunna skapa modet och ha förmågorna att följa sina drömmar på ett hållbart sätt”.

Vår mission, d.v.s. det vi gör varje dag som leder mot visionen: Vi skapar glitter i ögonen och ökar lusten att lära.

För att vara den bästa möjliga skola för eleven intresserar vi oss för vad ditt barn tycker om och inte tycker om. För oss är det viktigt att ditt barn tycker att det är kul att gå till skolan och att det känner att det får lära sig intressanta saker. Vi förbereder barnet för att kunna ta hand om sig själv, samt lära sig mer om vad som gör att just jag mår bra.

Vårt internationella fokus

Vi har undervisning på svenska men har mer undervisning i engelska redan från förskoleklass. Då vi oftast har elever som bara pratar engelska så lär sig även elever av andra elever. Kan eleven bara engelska så undervisas den på engelska samtidigt som den får undervisning för att lära sig svenska.

Montessori är pedagogik som i sin värdegrund lär ut om hållbarhet och hur det vi gör lokalt påverkar globalt (Cosmic education). Hållbarhet är något som är vår värdegrund.

Hur och varför

Med utgångspunkt från ditt barns intresse och drömmar förstärker vi ditt barns lust att lära och ser till att glittret i ögonen stannar kvar under hela studietiden. Vi vill att ditt barn ska bli ett självständigt barn med integritet, en vilja att samarbeta samt respekt för sig själv och andra.

Pedagoger som coachar för god självkänsla och gott självförtroende

Våra pedagoger har ett coachande förhållningssätt och utgår från värderingarna, ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet och intresse. Vi jobbar med förhållningssättet på personalmöten som hålls en gång i månaden samt minst två studiedagar per år.

Vi tror att för att ditt barn ska ha en god självkänsla och ett gott självförtroende är det viktigt att ditt barn känner att det kan skilja mellan person och prestation. Att misslyckanden kan ses som feedback som de har nytta av. Därför tränar vi varje dag på att ge och ta emot feedback i personalgruppen, så att vi lever som vi lär. Personalen hjälper eleverna att lösa sina konflikter med stöd av en vuxen. Vi lär dem att förstå vad en kompis vill uppnå med att göra på ett visst sätt. Konflikten blir lättare att lösa om man förstår att man vill samma sak - fast på olika vis. Då kan man tillsammans hitta ett sätt som är bra för båda.

För att ditt barn lättare ska lära sig använder vi självrättande material som bygger på Maria Montessoris forskande. Ditt barn kan själv, ibland tillsammans med läraren, välja om han/hon ska jobba vid ett bord eller på golvet, enskilt eller i grupp samt om han/hon vill använda Ipad, dator, bok eller montessorimaterialet. Vi skapar möjlighet för att ditt barn ska uppleva flow under dagen för att uppnå bästa inlärning. Detta skapar arbetsro och frihet under ansvar som anpassas efter individens förmåga att ta ansvar. Läs mer under fliken Montessori.

Läraren dokumenterar i vårt webbverktyg Admentum, samt i en loggbok, vilket gör det lätt för dig som förälder att följa hur det går för ditt barn i skolan. Ditt barn kommer att arbeta i sin takt och klassen får sällan gemensamma läxor förutom läsläxa och glosor, istället ges individuella uppgifter som kan göras efter skoltid om man halkat efter på grund av sjukdom eller annan orsak. Det går bra att sitta på skolan och göra dessa uppgifter, där läraren finns till hands.

Klasser

Vi har fyra  klasser och  jobbar i åldersblandade klasser.

Förskoleklass till åk 3 finns i tre klasser och åk 4 till 6 är en klass.

Vi delar in klasserna i åldersblandade grupper fördelat på olika klassrum för att skapa arbetsro.

Förutom lärarna så har vi även lärarassistenter som underlättar för lärarna att hinna med alla elever samt ger extra stöd åt de elever som behöver det.

Lärare och elever dokumenterar i arbetsbladen som eleverna har i sina pärmar. Skolan använder sig av ett dokumentationsverktyg som heter Admentum. Där får du som förälder information om hur ditt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven, sjukanmäla ditt barn och annan allmän information som rör ditt barn och skolan.

Eleverna planerar sitt skolarbete samt reflekterar över det egna lärandet varje dag.

Eleverna i mellanstadiet arbetar har egna datorer och arbetar och lämnar in uppgifter via Google Classroom.

Eleverna på lågstadiet tränar också med hjälp av läromedel i iPads.

En dag på skolan

Klockan 8.10 skall alla vara på plats ute på gården där dagen startas med rörelse i syfte att öka fokus, inlärning och arbetsron. 8.25 går eleverna in och lektionerna startar.

Självständigt arbete

Under dagen växlar eleverna mellan självständigt arbete, presentationer och diskussioner i grupp. Under studietiden där de jobbar självständigt finns pedagoger som hjälper dem i samtliga ämnen som arbetar med.

Eleverna jobbar i åldersblandade klasser vilket innebär att de äldre fördjupar sin kunskap när de ibland hjälper de yngre. Läraren kan också lyssna för att se att de äldre har förstått.

Fritids öppnar 7.00 och stänger kl. 17.00.

Vi skapar ett tryggt klimat genom lekar, samarbetsövningar och genom att prata om hur vi vill ha det i klassen. Vårt mål är att eleverna ska bli så självgående som möjligt och att de ska uppleva en känsla av flow när de jobbar. Därför bör vi undvika störande avbrott under skoldagen. Vi har inte en klocka som ringer ut för rast efter varje lektion. Vi går heller inte in och stör genom att berömma eller kommentera när en elev arbetar i djup koncentration. Läs i detalj hur vi lärare arbetar under fliken Montessori

Eleverna har arbetsblad för nästan alla ämnen där de ser vad de ska lära sig. De prickar av vart efter som de är klara med ett arbete. När en elev tycker att den kan det som den har tränat på så får den redovisa för läraren eller göra ett test som lämnas till läraren. 

Läraren ser till att elva jobbar med alla ämnen och uppnår målet i läroplanen.

Om elva inte gör det som planerat kan den få jobba en stund på fritids med stöd av lärare eller ta med uppgifter hem.

Idrott har eleverna i en idrottshall på skolgården eller ute när det är varmt.