Feedback och klagomålshantering

Fyll i formuläret nedan ifall du har någon feedback på något som rör skolan.

 

I enlighet med den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 omfattas nu även friskolor av delar av förvaltningslagen, då i huvudsak av de avsnitt som berör myndighetsutövning mot enskild. Av den nya lagen framgår också (4 kap. 8 § 2010:800) att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Om det det sedan vid uppföljning framkommer att det finns brister i verksamheten är huvudmannen skyldig att se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Om du har synpunkter på eller vill överklaga ett av skolan fattat beslut skall det därför göras skriftligt till rektor. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera också varför du anser att denna ändring är nödvändig. Dina synpunkter skall ha kommit rektor tillhanda inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.