ABC för Vallentuna Internationella Montessoriskola

Vi hoppas att detta ABC ger tillräcklig information om vår verksamhet och de riktlinjer och regler som vi har på Vallentuna Internationella Montessoriskola. Om ni saknar någon rubrik eller information så kan ni kolla på vår hemsida eller vända er till skolans ledning med frågor.

Arbetslag

 

Elever och pedagoger är organiserade i arbetslag, där alla samarbetar över åldrarna för elevernas bästa. 

Arbetspass

Under förmiddagen ska eleverna få möjlighet till att utveckla sin koncentrationsförmåga. Vårt arbetspass på förmiddagen varar i cirka tre timmar från klockan 8.20 till strax före eller efter klockan 11.00. Under den tiden kan eleverna ta en kortare rast vid lämpligt tillfälle. När rast kan tas är något som bestäms mellan lärare och elev.

Barnhälsa

När barnet börjar i skolan så tar elevhälsovården över journaler och allt ansvar från BVC. Skolans personal har inte befogenhet att dela ut kortvariga kurer av penicillin, antibiotika, hostmedicin, näs- eller ögondroppar. Om en elev har behov av långvarigt och särskilt medicinskt stöd så utarbetas detta i samråd med skolläkaren eller barnets husläkare. Detta gäller främst elever med allergier, diabetes eller olika former av handikapp. I förekommande fall krävs det läkarintyg och en medicinsk handlingsplan för varje enskild elev.

Besökare

 

Föräldrar är välkomna att besöka verksamheten under arbetstid. Ta kontakt med barnets lärare för att komma överens om lämplig tidpunkt. Spontana besök undanbeds då vi vill kunna förbereda våra elever. Om man vill äta lunch vid besöket betalar man en lunchavgift.

 

Bibliotek

Skolan har ett mindre bibliotek som elever kan låna böcker ur dagligen. Har ni möjlighet att skänka moderna fakta-, barn- och ungdomsböcker så tar vi tacksamt emot flera. Våra elever är fria att låna och läsa böcker inom skolans väggar. Försvunnen eller förstörd bok debiteras oavsett orsak.

Cykling

Elever som går i årskurs fyra och fem får cykla själva till och från skolan. Yngre elever får cykla till skolan i målsmans sällskap och med dennes fulla ansvar. Hjälm är alltid obligatorisk vid färd till och från skolan.

Elevhälsa

 

Elevhälsan är en organisation inom skolan som ska stödja eleven i dess skolgång. Ett elevhälsoteam leds av rektor och består av biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator samt skolpsykolog. Specialpedagogen har ansvar för att handleda pedagoger och assistenter i deras arbete med elever som har särskilda eller omfattande sociala och pedagogiska behov. Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns separat på hemsidan.

 

Skolsköterskan finns på plats tisdagar, med ansvar för den förebyggande elevhälsovården, medicinska kontroller och injektioner, medan övriga i teamet kallas in vid behov. Vallentuna kommun har ett övergripande elevhälsoteam där stöd kan hämtas.

 

 

Elevråd

Eleverna har regelbundna klassråd där man enligt demokratiska principer har möjlighet att ta upp, diskutera och besluta om elev- och skolspecifika frågor. Alla frågor tas vidare till skolans ledningsgrupp och en återkoppling ges.

Fritidsverksamhet

Vårt fritidshem har öppet mellan klockan 7.00 och klockan 17.00. Varje familj fyller i ett schema för elevens vistelsetider som sedan måste respekteras. Om vistelsetiderna på fritids behöver ändras ska detta göras i god tid; skriftligt och helst en vecka i förväg av respekt för bemanningen.

 

Fritidsavgiften fördelas på tolv månader och betalas månadsvis via autogiro direkt till kommunen. 

Frånvaro

All frånvaro rapporteras via skolans plattform Admentum. 

Observera att det är föräldrarnas ansvar att anmäla frånvaro.

Försäkringar

Alla elever är försäkrade under skoltid enligt avtal med Vallentuna kommun. Vid olycksfall är det föräldrarnas ansvar att kontakta försäkringsbolaget för reglering. Sker ett olycksfall under skoltid ansvarar närmaste pedagog för att en anmälan görs till elevhälsovården som i sin tur utreder händelsen.

Föräldraråd

 

Föräldramöte

 

Varje arbetslag har ett ordinarie föräldramöte per termin. Vid behov kallar rektor till extra föräldramöten. Datum för föräldramötena kommer att läggas stå med i Veckobreven som skickas ut via Admentum.

 

Föräldrasamtal

Föräldrasamtal, dvs. ett extra samtal mellan föräldrar och pedagoger, anordnas om behov finns. Samtalet kan initieras av såväl förälder och pedagog som av rektor.

Hälsofrämjande skola

VIMS strävar efter att erbjuda alla barn nyttig mat och dryck. Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil avseende kost, motion, sömn samt psykiskt välbefinnande.

Det förekommer att skolan, i samband med en högtid eller ett speciellt tema, bjuder på en efterrätt, en glass eller ett bakverk. Skolan arbetar vid dessa tillfällen för att reglera sockerinnehållet i övrig mat.

Hämtning och lämning

Av säkerhetsskäl ber vi er att hämta yngre elever personligen från Fritids och att vara noga med att meddela en pedagog när ni lämnar Fritids. Meddela oss alltid i förväg om någon annan hämtar ert barn. Vi kan inte lämna iväg en elev med någon annan om vi inte först fått ert medgivande. Om ni av någon anledning blir försenade vid hämtning, ring och meddela oss 4 detta. Vi ber er att respektera era inlämnade schematider och våra öppettider, dels för elevernas skull men också för att vi anpassat bemanningen efter dessa.

IUP – Individuella utvecklingsplaner

Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) skrivs i Admentum Planen formuleras i ett samarbete mellan elev, lärare och förälder och gäller tills en ny plan formulerats och skrivits.

Kalendarium

Vi följer i stora drag kommunens läsårsdata men det kan förekomma vissa avvikelser, främst när det gäller studiedagar. Finns under skolinfo i Admentum.

Klagomål

Klagomål eller återkoppling på skolans verksamhet ges i första hand till elevens mentor. Man kan också vända sig direkt till rektor som bär ansvaret för att ärendet får en adekvat lösning. De i sin tur kan ta upp ärendet i styrelsen. Man har alltid rätt att göra en direkt anmälan till kommunen eller Skolverket om man som förälder känner att man inte får gehör för eventuella klagomål.

Klasser

Varje arbetslag består av maximalt 25-28 elever. Klasserna är grundade på åldersblandning av en eller två årskurser; 0, 1-2, 3-4- 5 beroende på elevunderlaget. Eleverna arbetar både horisontalt, tillsammans med sin egen åldersgrupp, och vertikalt, tillsammans med yngre eller äldre elever. Om arbetslaget och elevhälsan, i samarbete med föräldrarna, anser att det är nödvändigt kan en elev flyttas från ett arbetslag till ett annat.

Klotter och förstörelse

Klotter saneras omedelbart. Om en elev på skolan bevisligen klottrat på, eller förstört något av, skolans egendom, informeras föräldrarna och blir debiterade kostnaden för sanering och reparation.

Klädsel

Elever bör ha oömma kläder för inom- och utomhusvistelse. Samtliga elever bör ha ett par tofflor eller inneskor med sig. Vi ser gärna att alla elever (även de äldsta) har ett ombyte med sig (underkläder, strumpor, byxor och tröja). Alla behöver ha en extra tröja samt regnkläder och stövlar på plats. Under vintertid behöver eleverna vara adekvat klädda i varma plagg och skor.

Kommunikation

Våra pedagoger skickar veckobrev via Admentum och en gång i månaden sänds ett rektorsbrev ut. Information från föräldrar till skolan kan ske muntligen, via telefon, e-post, inlämning av skriftliga meddelande till expeditionen eller via vanlig snigelpost.

Kvarglömda kläder

Kvarglömda kläder och skor, som inte kan identifieras, samlas i påsar. Under varje skollov töms påsarna och innehållet skänks till behövande. Vi meddelar i god tid innan detta sker. Skolan ansvarar inte för kvarglömda kläder eller försvunna tillhörigheter.

Ledighet

För ledighet sker ansökan via Admentum.

Observera att enskild elev endast beviljas 10 dagar ledigt per läsår. Läraren tillstyrker och rektor beslutar. Vid upprepad ogiltig frånvaro anmäls ärendet till Vallentuna Kommun och till Socialtjänsten.

Lektioner

Skolans lektioner är mycket viktiga och till dem gäller obligatorisk närvaro även för förskoleklassen eller år 0. När en lektion startar ska samtliga elever finnas på plats, förberedda på att lyssna och lära. Under en lektion går pedagogen igenom viktiga moment i undervisningen därför är det är av allra största vikt att samtliga elever håller koll på sina scheman och ser till att komma i tid till respektive lektion under skoldagen. Föräldrarna ansvarar för att barnen är på plats i rätt tid på morgonen. Vid upprepad försenad ankomst anmäls ärendet till Vallentuna kommun och Socialtjänsten.

Leksaker

Barn och elever ska lämna leksaker hemma. Det finns utrustning för lek på skolan i enlighet med vår pedagogik. Enskilda dagar erbjuder skolan en leksaks- eller pryldag då barn och elever kan ta med ett föremål eller en leksak. Skolan ansvarar inte för försvunna leksaker som medtagits till skolan.

Lunch

Serveras i Karlslundsskolan Norras matsal. 

 

Läromedel och material

Skolan har en stor variation av material men också olika former av läromedel. Alla läromedel ska hanteras med stor varsamhet både under och efter skoltid. Material eller läromedel som hanterats ovarsamt eller förstörts debiteras eleven oavsett anledning. Om en lärobok försvinner debiteras en ny bok.

Läroplaner

Vallentuna Internationella Montessoriskola följer den svenska läroplanen; Läroplanen för Grundskolan (Lgr11). Läroplanen finns att läsa på nätet eller att beställa inbunden via Skolverket. De högsta målen för vår verksamhet är alltså reglerade och inte förhandlingsbara. Utöver läroplanen arbetar vi utifrån styrdokument från vår styrelse, skolledning, staten och kommunen.

Läsår och lov

Skolan följer i stora drag Vallentuna kommuns läsårsdata. Fritids håller öppet hela läsåret, även under skolloven. Under sommarmånaderna kan det förekomma obekanta vikarier då ordinarie personal har rätt att ta ut semester under sommaren. Mer detaljerad läsårsdata finns att hämta under skolinfo i Admentum.

Läxor

Skolan är generellt sett läxfri. En läxfri skola förutsätter att eleverna arbetar med sina uppgifter under skoltid och blir klara i enlighet med sina individuella planeringar. Om man av någon anledning inte blivit klar med sitt arbete under skoltid (eller varit sjuk en längre tid) får man arbeta ikapp genom att ta hem extra arbete. Det kan också förekomma att alla elever får samma repetitionsuppgift att träna på samtidigt. Det är skolans pedagoger som beslutar om behovet av extra arbete.

Matsäck

Matsäck kan förekomma vid enstaka utflykter. Detta meddelas i förväg via veckobrev på Unikum. Vi ser gärna att ni undviker att eleverna har med sig läsk, chips eller godis i matsäcken, då skolan försöker att hålla en hälsosam profil. Om man absolut inte har möjlighet att ordna en matsäck åt sitt barn kan skolan ordna med en smörgås men måste då få ett meddelande i god tid.

Mellanmål

Mellanmål serveras mellan klockan 14.00 och 15.00 och består oftast av fil, yoghurt, musli eller flingor, smörgåsar med pålägg, grönsaker och frukt med viss variation. Då vi försöker att hålla en hälsosam profil så undviker vi sockrade måltider i möjligaste mån.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner kan samlas in eller ligga kvar i skolväskan under skoldagen och särskilt under arbetstid. Under skoldagen och vid behov har en pedagog rätt att omhänderta en mobiltelefon. Eleverna får gärna ringa efter skoldagens slut. Skolan ansvarar inte för försvunna eller förstörda mobiltelefoner.

Modersmål

För att få del av kommunens modersmålsundervisning krävs det att en, eller båda, föräldrarna har det aktuella språket som sitt modersmål och att det används aktivt i kommunikationen mellan barn och förälder. Modersmålslärare kommer till skolan och undervisar en gång i veckan, företrädesvis efter skoldagens slut. Undervisningen i modersmål är tänkt att stärka barnets kunskap i språkets grammatik och skrivna ord.

Kommunens enkät

Vallentuna kommun har ett avancerat utvärderings- och kvalitetssäkringssystem som vi använder årligen. Undersökningen utvärderas och ligger till grund för förskolans och skolans verksamhetsplan. Det är oerhört betydelsefullt för oss ni som föräldrar engagerar er och tar er tid för denna årliga och mycket betydelsefulla webbaserade kvalitetsutvärdering. Undersökningen brukar sändas ut i februari.

Ordningsregler

Skolans gemensamma ordningsregler är framtagna i en demokratisk process. Reglerna bygger på vilka rättigheter och skyldigheter man har som elev på en skola. Ordningsreglerna uppdateras och kommuniceras årligen. Ordningsreglerna finns att hämta på skolans hemsida.

Parkering

Tänk på att alltid iaktta försiktighet vid lämning och hämtning av barn.

Pedagogisk metod

Vallentuna Internationella Montessoriskola arbetar enligt en pedagogik där eleverna redan på ett mycket tidigt stadium får lära sig att ta ansvar för sin egen person i den miljö som de lever och vistas i.

I de yngre åldrarna betyder detta i korthet att miljön byggs upp på ett sådant sätt att en elev kan finna allt det behöver för sin personliga utveckling. Det ska finnas material som stöttar barnets motoriska, praktiska, sensoriska och sociala utveckling men också material som hjälper dem i deras intellektuella utveckling till tänkande och lärande personer som kan ta ansvar för sitt eget lärande.

Till sitt stöd har eleverna utbildade pedagoger som kan se och förstå var barnet befinner sig och vilka intressen och behov det har i ögonblicket. Pedagogerna är där för att fånga upp intressen, ge möjligheter att träna, att klassificera kunskap och att leda dem vidare till djupare förståelse i sociala sammanhang.

I de äldre åldrarna innebär det att eleven med förståelsen som grund tar ansvar för att lära sig mer, för att utöka eller fördjupa sina intressen och för att träna sin egen sociala förmåga att leva och verka och att kunna samarbeta i olika sammanhang och miljöer. Vi strävar också efter att våra elever ska vidga sina perspektiv och lära sig att se hur allt på jorden hänger ihop och samverkar och att de faktiskt har möjlighet att påverka utvecklingen för sig själva och för andra.

Planeringsbok

Inom ramen för den givna kursplanen kan våra elever, tillsammans med sin lärare, välja när och hur de ska arbeta med olika moment. Varje elev har sin egen planeringsbok (kommer efterhand att digitaliseras) där de för in sin veckoplanering. Eleven planerar sina arbetspass som omfattar årskursens alla olika ämnen. Vissa lektioner, som slöjd och gymnastik, är fast schemalagda vilket eleverna tar hänsyn till i sin planering. När ett moment är färdigt görs en utvärdering som sedan ligger till grund för nästa planering. Föräldrar ska aktivt följa med i sina barns planeringsbok och signera i boken.

Raster

På förmiddagarna har de äldre eleverna möjlighet att ta en kortare paus utomhus vid behov. Efter lunch har alla elever en längre rast. Fritids har även en utomhusrast direkt efter mellanmålet. Skolpersonal finns alltid ute på rast. Om problem uppstår under rasten ska eleverna genast vända sig till närmaste vuxen. På rasterna gäller att ”alla får vara med” – ingen ska ofrivilligt behöva stå utanför.

Samling

Eleverna samlas någon gång varje förmiddag för en stor eller liten samling. Innehållet i samlingarna kan variera stort beroende på vilka ämnen arbetslaget för tillfället fokuserar på. För de yngre eleverna är samlingen är ofta ett tillfälle för gemensamma lekar, sång, musik, rytmik eller drama. För de äldre är den mest ett forum för lärande och diskussioner. Om samlingen sker direkt på morgonen är det viktigt att eleverna kommer i tid för att delta. Undvik att lämna ert barn mitt i en samlingsstund.

Sjukdom

Pedagogerna har rätt att ringa efter föräldrarna när barnets allmäntillstånd är sådant att det inte orkar delta i förskolans eller skolans verksamhet. Pedagogerna har också rätt att sända hem 9 eleven om det har grön snuva, kräks, har diarré eller om det finns mask i avföringen, löss i håret eller utslag på kroppen. Smittorisken är då avgörande.

Om någon speciellt smittosam sjukdom härjar informerar vi om detta på vår hemsida eller skickar ut information via mail. Ett smittat barn bör alltid hållas hemma tills det inte längre kan smitta andra elever eller pedagoger.

Annan ledighet (läkar- eller tandläkarbesök) förläggs i möjligaste mån utanför skoltid. Detta är viktigt eftersom klassen kan ha en aktivitet planerad utanför skolan vid den tid då eleven skulle behöva hämtas eller lämnas.

Skolgård

Vi delar en fantastiskt fin och lekvänlig skolgård med Karlslundsskolan Norra.

Sociala aktiviteter

Några gånger varje läsår anordnas festliga evenemang, föreläsningar, kurser mm. Ibland anordnas aktiviteterna av föräldrarna. Vi hoppas att aktiviteterna bidrar till en ökad gemenskap och ser gärna en stor uppslutning för barnens skull.

Styrdokument

Vi följer de internationella, nationella och kommunala styrdokument som krävs. Det finns utöver detta också en lokal Montessorikursplan som vi följer. Länkar till några av dessa styrdokument finns på vår hemsida.

Utflykter

Varje gång våra elever lämnar skolområdet gäller särskilda transport- eller utflyktsregler som i första hand handlar om barnens säkerhet. Utflyktsreglerna aktualiseras inför varje tillfälle.

Utvecklingssamtal

Skolan kallar till utvecklingssamtal två gånger per läsår. I samtalet deltar elev, föräldrar och ansvarig pedagog (mentor). Varje part har lika stor del i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ligger till grund för elevens individuella utvecklingsplan, förkortad IUP. Inför utvecklingsmötet förväntar vi oss att föräldrar har förberett sig genom att ha studerat sitt barns IUP och fyllt i aktuella formulär på Unikum. Digital IUP är fullt utbyggt till vårterminen 2017.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Vallentuna Internationella Montessoriskola, kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida. Målen i verksamhetsplanen utvärderas och uppdateras löpande under läsåret.

Värdegrund

Vallentuna Internationella Montessoriskolas värdegrund går som en röd tråd genom verksamheten och utgör grunden för den anda som vi vill uppnå på skolan. Värdegrunden står att finna i läroplanerna och utgår från de demokratiska värden som vårt samhälle bygger på. Skolan är mycket noga med att alla de beslut som fattas i demokratisk anda också efterföljs.

Värdesaker

Undvik att låta elever ta med värdesaker till skolan. Om eleven behöver ha med någon värdesak kan denna vid behov förvaras hos personalen. Exempel på värdesaker är: pengar, busskort, mobiltelefoner, smycken, nycklar mm. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan har en plan enligt lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Vi behandlar alla lika oavsett härkomst, ålder, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende eller yrke. Planen kommer inom kort att kunna hämtas på vår hemsida.

Öppettider

Fritidshemmet öppnar klockan 7.00- 17.30.

Anmäl ditt barn till vår kö